Rola II filaru w systemie zabezpieczenia społecznego

• Ma pomnażać obowiązkowe składki emerytalne, przyczyniając się do:   - wyższych emerytur niż w systemie repartycyjnym (zusowskim)   - przyspieszenia wzrostu gospodarczego poprzez dostarczanie kapitału dla inwestorów na rynku kapitałowym

 

Podstawowe założenia

• Kapitałowa część podstawowego systemu emerytalnego

• Obowiązkowe uczestnictwo

• Możliwość wyboru funduszu

• Prywatne zarządzanie funduszami

• Wzrost kapitału emerytalnego poprzez kumulowanie składek oraz inwestowanie ich na rynku kapitałowym

• Emerytura wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego

• Specjalne regulacje w przypadku śmierci lub rozwodu uczestnika

 

Instytucje

• Otwarte Fundusze Emerytalne

• Powszechne Towarzystwa Emerytalne

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych

• Depozytariusz wybrany przez Otwarty Fundusz Emerytalny

• Instytucje rynku kapitałowego

• Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

• Zakłady Emerytalne (w projekcie)

 

Otwarte Fundusze Emerytalne

• Odrębne podmioty o osobowości prawnej

• Gromadzą składki członków Funduszu transferowane za pośrednictwem ZUS

• Prowadzą indywidualne konta członków Funduszu

• Wypełniają obowiązki informacyjne wobec członków Funduszu i nadzoru

• Poprzez inwestycje wypracowują kapitał, który ma zapewnić część emerytury z systemu obowiązkowego

• Przenoszą zgromadzony kapitał emerytalny do Zakładu Emerytalnego w chwili przejścia na emeryturę

 

Powszechne Towarzystwa Emerytalne

• Podmioty prywatne w formie spółki akcyjnej

• Tworzą Otwarte Fundusze Emerytalne

• Dokonują wyboru depozytariusza

• Zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi

• Prowadzą działalność inwestycyjną Funduszy

• Posiadają minimum 5 mln EURO kapitału własnego

• Akcjonariusze Towarzystw cieszą się dobrą reputacją

• Każde PTE może zarządzać tylko jednym Funduszem

 

Depozytariusze

• Przechowują aktywa Funduszy

• Kontrolują, czy inwestowanie aktywów jest zgodne z przepisami prawa i statutem Funduszu

• Wybrane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne

• Depozytariuszem może być:   - bank o minimalnym kapitale 110 milionów EURO, spełniający warunki ustawy   - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

• Prowadzi Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych

• Przeprowadza losowania dla osób, które nie wybrały Funduszu

• Przekazuje składki do funduszy

• Przekazuje informacje o wysokości składek przesłanych do funduszy

 

ZUS - losowania

 

• Dotyczy ubezpieczonych, którzy mimo obowiązku nie dokonali wyboru Funduszu

• Odbywają się dwukrotnie w ciągu roku – w końcu stycznia i w końcu lipca

• W losowaniu biorą udział Otwarte Fundusze Emerytalne które:   - uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy     w ciągu dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych   - aktywa netto każdego z funduszy nie przekraczają 11% aktywów całego rynku OFE

• Liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w wylosowanych Funduszach powinna być równa